and last modified on Tháng Một 18th, 2024. Goalkeeping training at PVF (Part 1) - Trung tâm PVF

Goalkeeping training at PVF (Part 1)

Ngày cập nhật18/01/2024

PVF introduces several training drills for goalkeeping. Starting with warm up exercises for U12 – U13 squads. 

This is the first video of Goalkeeping training Serie.

  • Video: Manh Cuong/PVF

Last updated on: Tháng Một 18, 2024 3:07 chiều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *